سوابق آموزشی

 

سوابق آموزشي

 

نیمسال اول 86-87

-تدریس واحد آزمایشگاه کامپیوتر در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

-تدریس واحد کارگاه عمومی در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

-تدریس درس مدار منطقی در مجتمع فنی تهران ( نمایندگی نیاوران )

 

نیمسال اول 87-88

-تدریس درس پایگاه داده­ها در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

-تدریس درس سیستم­عامل در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران( آمل )

-تدریس درس امنیت شبکه در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران( آمل )

-مدرس دوره کوتاه­مدت مدلسازی با Rational Rose در باشگاه پژوهشگران جوان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی)

 

نیمسال دوم 87-88

-تدریس درس مهندسی نرم­افزار 1 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس مهندسی نرم­افزار 2 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس پایگاه داده­ها در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

-تدریس درس مهندسی نرم­افزار 1 در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

-تدریس درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

-تدریس درس پایگاه داده­ها در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران( آمل )

-تدریس واحد آزمایشگاه پایگاه داده­ها در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران ( آمل )

 

تابستان 1388

-مدرس مدعو جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س)

-تدریس درس پایگاه داده­ها در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران( آمل )

-تدریس واحد آزمایشگاه پایگاه داده­ها در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران ( آمل )

نیمسال اول 88-89

-تدریس درس مهندسی نرم­افزار 1 در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرم­افزار 2 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس پایگاه داده­ها در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

-تدریس درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران ( آمل )

-مدرس مدعو جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س)

نيمسال دوم 88-89

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 1 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 2 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس پایگاه دادهها در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-مدرس مدعو مجتمع فني تهران براي تدريس دوره آموزشي مدلسازي با UML‌ در شركت مخابرات

تابستان 1389

-تدریس درس مستندسازي در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران( آمل )

-تدریس درس سيستم عامل در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران (آمل)

-تدریس درس پايگاه داده ها در دانشگاه علمی-کاربردی واحد 5 مازندران (آمل)

-تدریس درس تجزيه و تحليل سيستم ها در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

-تدریس كارگاه مدلسازي سيستم ها در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

نیمسال اول 89-90

-تدریس درس تجزيه و تحليل سيستم ها در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

-تدریس كارگاه مدلسازي سيستم ها در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 1 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 2 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 1 در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 2 در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

نیمسال دوم 89-90

-تدریس درس مهندسی نرمافزار در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

-تدریس درس آزمایشگاه مهندسی نرمافزار در دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 3 ( شعبه صفادشت )

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 1 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 2 در دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

-تدریس درس ساختمان گسسته در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 1 در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

-تدریس درس مهندسی نرمافزار 2 در دانشگاه پیام نور واحد رودهن

/ 0 نظر / 12 بازدید