پدافند غیر عامل دانش محور 2

یکی از تهدیدات بالقوه در سطح استراتژیک، غافلگیری استراتژیک است. یکی از راهکارهای پدافند غیرعاملی برای این تهدید، دستیابی به یک ضریب هوشمندی مناسب در سطح استراتژیک است. به عبارت دیگر، هوشمندی استراتژیک موجب پیشگیری از غافلگیری استراتژیک خواهد شد. هوشمندی استراتژیک حاصل به اشتراک گذاری نظام­مند دانش در اتاق های فکر و اندیشکده ها با تاکید بر قابلیت محوری است.

توجهبهچندنکتهدربارههوشمندی استراتژیک با تاکید بر قابلیت های پدافندیضروریبهنظرمیرسد: (1)هوشمندیاستراتژیکایدهآل،یکهوشمندیحاصلازیکپارچگیمولفههای آینده نگاری، چشم اندازسازی، تفکر سیستمی، انگیزه بخشی، مشارکت و مدیریت دانش میباشد، (2) یکیازجدیترینتهدیداتدرتحققهوشمندیاستراتژیکوجودشکافماموریتیوفناورانهبیناینمولفهها و همچنین عدم وجود ادبیات مشترک میان پردازنده های دانشمیباشد، (3) بهترینگزینهبرایپوشششکافهایبیناینمولفه­هاویکپاچهسازیآنهااستفادهازدانشمیباشد و (4) استفادهازدانشبراییکپارچهسازیاینمولفه­هاعلاوهبریکپارچگی وچابکی،انعطافپذیریرانیزبرایسازمانبهارمغانخواهدآورد.

بنابر تعبیری می توان گفت: هوشمندی استراتژیک ذاتاً دارای ماهیتی از جنس پدافند غیرعامل است. زیرا هوشمندی استراتژیک اساساً به دنبال آماده شدن برای آینده با تاکید بر قابلیت سازی و قابلیت محوری است و آمادگی یکی از اصول پدافند غیرعامل می باشد. لذا از آنجایی که سناریوها به عنوان بستری برای خلق قابلیت ها و استراتژی های گوناگون هستند که هر کدام می­توانند متناسب با شرایط و اقتضائات مختلف پدید آیند

/ 2 نظر / 20 بازدید
سیدرضا موسوی

هوالعلیم سلام جنای استاد امینی؛ شنیدیم که ازدواج کردین ، لذا بهتون قلبا تبریک گفته و براتون آرزوی خوشبختی داریم. نمیدونم شناختین یا نه اما اگه علمی کاربردی واحد 5 آمل رو بیاد بیارین حتما حقیر رو هم بجا خواهید آورد. زیاد وقتتونو نگیر. عزت مستدام

امیری اندی

سلام استاد وبلاگتون عالیه دانشجوی شما در علمی کاربردی واحد 5 آمل